خوابگرد قدیم
۱) دیروز ـ کنفرانس خبری بازیگر سریال جومونگ در هتل استقلال تهران:۲) اواخر خردادماه ـ میرحسین موسوی در خیابان آزادی:

تحریم: حرام کردن
تردید: دو دل کردن
تشویق: به شوق افکندن
تمهید: فراهم کردن
تعجیل: شتاب کردن
تجمیع: گرد آوردن
ترجیح: برتری داشتن
تقسیم: توزیع کردن
تقلیب: وارونه کردن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تزویر: فریب دادن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تحقیر: خوار کردن و کوچک شمردن
تضییق: تنگ گرفتن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تحریک: جنبانیدن
تهدید: ترسانیدن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تضریب: زدن کسی را
تکبیر: الله اکبر گفتن
تقتیل: بسیار کشتن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تعزیر: گوشمالی دادن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تقریر: به اقرار آوردن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تنفیذ: اجرا کردن فرمان
تکبیر: الله اکبر گفتن
تحلیف: سوگند دادن
تکبیر: الله اکبر گفتن
...
ادامه دارد

در فرهنگ عامه‌ی ایرانیان است این که:
خداوند در دو حال می‌خندد: وقتی قرار باشد چیزی بشود و چه تلاش نافرجامی می‌کنند بعضی‌ها که نشود، و هنگامی که قرار باشد چیزی نشود و چه زور بیهوده‌ای می‌زنند بعضی‌ها که بشود.

و چه سرخوشانه می‌گذرد این روزها که زیر سایه‌ی خداوند نشسته‌ایم و با او به این بعضی‌ها می‌خندیم!
صفحه‌ی قبل | صفحه‌ی بعد

طراحان :پشتیبانی
آرش خاکپور :طراحی
آیدین نصیری :اجرا
بازنشر کاغذیِ یادداشت‌های خوابگرد، بی اجازه، و بازنشر الکترونیکی ِ بی لینک روا نیست.