۱

جايزه‌ی اول هيات داوران و لوح يادبود برای
ابر صورتی
نوشته‌ی عليرضا محمودی ايرانمهر [معرفی نويسنده]


۲

جايزه‌ی دوم هيات داوران و لوح يادبود برای
شب‌های چهارشنبه
نوشته‌ی آذردخت بهرامی
[معرفی نويسنده]


۳

جايزه‌ی سوم هيات داوران و لوح يادبود مشترکاً برای
نگاه گاو سهل‌الوصول به مينوتورهای خاکستری
نوشته‌ی احمد آرام [معرفی نويسنده]
و
مردگان
نوشته‌ی محمدحسين محمدی [معرفی نويسنده]
 


۱

 جايزه‌ی اول وبلاگ‌نويسان و لوح يادبود برای
تصوير پشت آينه
نوشته‌ی سارا درويش [معرفی نويسنده]


۲

 جايزه‌ی دوم وبلاگ‌نويسان و لوح يادبود برای
سنگ سرد
نوشته‌ی خسرو نخعی جازار [معرفی نويسنده]


۳

 جايزه‌ی سوم وبلاگ‌نويسان و لوح يادبود برای
دست‌نوشته‌های قابيل
نوشته‌ی کيوان حسينی [معرفی نويسنده]