نامزدهای بهترين داستان ـ هيات داوران (۲۷ داستان)

017) مصطفی مستور / ملكه اليزابت
018) پيمان هوشمندزاده / به فرنگ مي‌روی؟
030) احمد آرام / نگاه گاو سهل‌الوصول به مينوتورهای خاکستری
047) ندا زنديه / دريچه‌های سيمانی
066) سعيد رحيمی مقدم / يك نامه
113) محمدحسين محمدی / مردگان
123) سارا درويش / تصوير پشت آينه
127) ياسمن شكرگزار / روز تولد
128) مهدي رجبی / اين سرما مرا می‌كشد
142) پيمان اسماعيلی / ركوئيم
149) آذردخت بهرامی / شب‌های چهارشنبه
165) نادر خوشدل / هميشه همين‌طور است
167) سعيد مقدم / كلاغ
168) احمد احقری / تيغ در دست
169) اكرم محمدی / مريم بارانی
174) يوسف عليخانی / سيا مرگ و مير
202) محسن بنی‌فاطمه / چاه
205) منيژه عارفی / سرخ مثل آرزو
215) ياسمن احسانی / كجا را نگاه مي‌كنی بابا؟
221) محمدرضا رستمی / عق
247) آروشا مشتاقی‌زاده / كتابفروشی
248) آتوسا افشين‌نويد / سفارش يك سنگ قبر
257) اميد فلاح آزاد / رفتگان و ماندگان
259) علي‌اصغر عزتی‌پاك / مقبره
274) آرمين مالكی / فندك گم شده
317) علی‌رضا محمودی ايرانمهر / ابر صورتی
348) كيوان حسينی / دست‌نوشته‌های قابيل