نامزدهای بهترين داستان ـ داوری وبلاگ‌نويسان (۴۴ داستان)

017) مصطفی مستور / ملكه اليزابت
018) پيمان هوشمندزاده / به فرنگ مي‌روی؟
030) احمد آرام / نگاه گاو سهل‌الوصول به مينوتورهای خاکستری
039) بيژن روحاني / زندگي‌ها
047) ندا زنديه / دريچه‌های سيمانی
066) سعيد رحيمی مقدم / يك نامه
069) مازيار نيشابوری / مرگ ماروسيای كوچولو
077) علی جعفری ساوی / مرخصی
078) عزيزالله ايما / دريا هنوز هم توفانی بود
079) سپينود ناجيان / بيا برويم به مزار
113) محمدحسين محمدی / مردگان
123) سارا درويش / تصوير پشت آينه
127) ياسمن شكرگزار / روز تولد
128) مهدي رجبی / اين سرما مرا می‌كشد
131) انوشيروان گنجی‌پور / الصافات
142) پيمان اسماعيلی / ركوئيم
149) آذردخت بهرامی / شب‌های چهارشنبه
165) نادر خوشدل / هميشه همين‌طور است
167) سعيد مقدم / كلاغ
168) احمد احقری / تيغ در دست
169) اكرم محمدی / مريم بارانی
174) يوسف عليخانی / سيا مرگ و مير
197) محمدرضا شادگار / می‌خواهم ديگری باشم
201) آرش سيار / مرده‌ها هم حوصله ندارند
202) محسن بنی‌فاطمه / چاه
203) پرويز نصيری / اين‌جا فاجعه‌ای درحال رخ‌دادن است
205) منيژه عارفی / سرخ مثل آرزو
215) ياسمن احسانی / كجا را نگاه مي‌كنی بابا؟
221) محمدرضا رستمی / عق
243) زهرا مهدوی / داستان بی‌نام
247) آروشا مشتاقی‌زاده / كتابفروشی
248) آتوسا افشين‌نويد / سفارش يك سنگ قبر
256) خسرو نخعی‌جازار / سنگ سرد
257) اميد فلاح آزاد / رفتگان و ماندگان
259) علي‌اصغر عزتی‌پاك / مقبره
266) محمد عقيلی / اطلسی‌های آن سال‌ها
274) آرمين مالكی / فندك گم شده
279) پريا نفيسي / سايه پشت پرده
304) رضا بهشتي / بد دهن
311) آزاده شاه‌ميری / تمام مسيرها مسدود است
317) علی‌رضا محمودی ايرانمهر / ابر صورتی
326) فائزه محمدی اردهالی / دود سر شب
348) كيوان حسينی / دست‌نوشته‌های قابيل
354) پاكسيما مجوزی / من ماندم و قصه‌ای ناتمام